1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
ฐานขอมลดจทล งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน โร
งเรยนตากพทยาคม
OSI
Model
โปรดคลกเลอกเมนหลกด
านซายมอ
1.1ผงบรเวณโรงเรยน
1.2ผงพรรณไม
1.3การสำรวจสภาพภมศาสตรและการศกษาธรรม
ชาต
.14 ผงภมทศน
Layer1 ผงบรเวณแสดงขอบเขตพนทสถานศกษา ผง
แสดงสภาพภมศาสตร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
2 1.ปายชอพรรณไม
2 2.ภาพถายพรรณไมทงหมด
Layer2 ระบบฐานขอมลพรรณไม ระบบการจดเกบขอ
มล
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
4 1.ภาพการอบรมคร
4 2.ภาพการอบรมเดก
4 3.ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.สธ.
4.4 ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปายสนองพระราชดำร งา
นสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
Layer4 การฝกอบรมปฏบตการ การประชมกลม การตดตามการดำเนน
งาน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนองพระราช
ดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
7 1.SPSS-DSA Model
7 2.โครงงานเรอง ผลของสารสกดฯ ตอการเจรญของแบคท
เรย Escherichia coli
7 3.โครงงานเรองเจลลางมอจากสารสกดหยาบ เมลดตอยต
งไทย (J.B. Imlay)
7.4 ภาพผลงานและผลตภณฑตาง ๆ ของนกเรยน
Layer7 SPSS-DSA TAKS Model สบและเจลลางมอสกดจา
กเมลดตอยตงไทย
ผงกำหนดขอบเขตพน
ทโรงเรยน
ผงพนททงหมดของ
โรงเรยน
1.1ผงบรเวณโรงเรยน
1.2ผงพรรณไม
1.3การสำรวจสภาพภมศาสตรและการศกษาธรรม
ชาต
.14 ผงภมทศน
Layer1 ผงบรเวณแสดงขอบเขตพนทสถานศกษา ผง
แสดงสภาพภมศาสตร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
ผงแสดงพกดตำแหนงพรรณไมรว
มในโรงเรยน
1.1ผงบรเวณโรงเรยน
1.2ผงพรรณไม
1.3การสำรวจสภาพภมศาสตรและการศกษาธรรม
ชาต
.14 ผงภมทศน
Layer1 ผงบรเวณแสดงขอบเขตพนทสถานศกษา ผง
แสดงสภาพภมศาสตร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
นำเสนอการสำรวจสภาพภมศาสตรและกา
รศกษาธรรมชาต
1.1ผงบรเวณโรงเรยน
1.2ผงพรรณไม
1.3การสำรวจสภาพภมศาสตรและการศกษาธรรม
ชาต
.14 ผงภมทศน
Layer1 ผงบรเวณแสดงขอบเขตพนทสถานศกษา ผง
แสดงสภาพภมศาสตร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
รปภาพผงภมทศน ป 2
559
รปภาพผงภมทศน ป 2
560
1.1ผงบรเวณโรงเรยน
1.2ผงพรรณไม
1.3การสำรวจสภาพภมศาสตรและการศกษาธรรม
ชาต
.14 ผงภมทศน
Layer1 ผงบรเวณแสดงขอบเขตพนทสถานศกษา ผง
แสดงสภาพภมศาสตร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
2 1.ปายชอพรรณไม
2 2.ภาพถายพรรณไมทงหมด
Layer2 ระบบฐานขอมลพรรณไม ระบบการจดเกบขอ
มล
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
ปายชอพรรณไม
OSI
Model
2 1.ปายชอพรรณไม
2 2.ภาพถายพรรณไมทงหมด
Layer2 ระบบฐานขอมลพรรณไม ระบบการจดเกบขอ
มล
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
ภาพถายพรรณไม ป
2559
ภาพถายพรรณไม ป
2560
OSI
Model
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
นำเสนอโรง
เรยน
และชมชน
มสวนรวมฯ
OSI
Model
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอโรง
เรยน
และชมชน
มสวนรวมฯ
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอวา
งแผนการบรห
ารและแผนกา
รจดการเรยนร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอดำเ
นนงานตามแผ
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอสร
ปและประเมนผ
ลฯ
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอวเค
ราะหผลและป
รบปรงพฒนาง
าน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
3.1โรงเรยนและชมชน มสวนรวมในงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.2 แตงตงคณะกรรมการดำเนนงานงานสวนพ
ฤกษศาสตรโรงเรยน
3.3วางแผนการบรหารและแผนการจดการเรย
นร
3.4ดำเนนงานตามแผน
Layer3 ผปกครอง ชมชน หนวยงาน ศนยประสา
นงาน อพ.สธ.
.35 สรปและประเมนผลการดำเนนงาน
.36 วเคราะหผลและปรบปรงพฒนางาน
.37 รายงานผลการดำเนนงานให อพ.สธ. ทรา
OSI
Model
นำเสนอรา
ยงานผลการด
ำเนนงานให อ
พ. สธ. ทราบ
4 1.ภาพการอบรมคร
4 2.ภาพการอบรมเดก
4 3.ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.สธ.
4.4 ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปายสนองพระราชดำร งา
นสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
Layer4 การฝกอบรมปฏบตการ การประชมกลม การตดตามการดำเนน
งาน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
ภาพการอบรมคร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
4 1.ภาพการอบรมคร
4 2.ภาพการอบรมเดก
4 3.ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.สธ.
4.4 ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปายสนองพระราชดำร งา
นสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
Layer4 การฝกอบรมปฏบตการ การประชมกลม การตดตามการดำเนน
งาน
ภาพการอบรมเดก
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
4 1.ภาพการอบรมคร
4 2.ภาพการอบรมเดก
4 3.ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.สธ.
4.4 ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปายสนองพระราชดำร งา
นสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
Layer4 การฝกอบรมปฏบตการ การประชมกลม การตดตามการดำเนน
งาน
ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.ส
ธ.
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปาย
สนองพระราชดำร
4 1.ภาพการอบรมคร
4 2.ภาพการอบรมเดก
4 3.ภาพการอบรมกบหนวยงาน อพ.สธ.
4.4 ภาพการนำเสนอเพอขอรบการประเมนปายสนองพระราชดำร งา
นสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
Layer4 การฝกอบรมปฏบตการ การประชมกลม การตดตามการดำเนน
งาน
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนอง
พระราชดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤก
ษศาสตรโรงเรยน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
เอกสารทะเ
บยนพรรณไม
ป 2559
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนอง
พระราชดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤก
ษศาสตรโรงเรยน
เอกสารทะเ
บยนพรรณไม
ป 2560
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนอง
พระราชดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤก
ษศาสตรโรงเรยน
ตวอยางพรรณไมแห
ง ป 2559
ตวอยางพรรณไมแห
ง ป 2560
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนอง
พระราชดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤก
ษศาสตรโรงเรยน
ตวอยางพรรณไมดอ
ง ป 2559
ตวอยางพรรณไมดอ
ง ป 2560
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
5 1.ทะเบยนพรรณไม ป 2559
5 2.ทะเบยนพรรณไม ป 2560
5 3.ตวอยางพรรณไมแหง
5.4 ตวอยางพรรณไมดอง
Layer5 ทะเบยนตวอยางพรรณไม ปายสนอง
พระราชดำรฯ
5.5 ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤก
ษศาสตรโรงเรยน
ปายสนองพระราชดำรฯ งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
Website งานสว
นพฤกษศาสตรโรงเ
รยน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
หองสวนพฤกษศ
าสตรโรงเรยน
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
เขารวมการประชมวชาการและร
วมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาส
ตรโรงเรยน และฐานทรพยากรทองถ
นระดบภมภาค ครงท 5 "ศกยภาพมา
กลนมใหเหน" ณ มหาวทยาลยราชภ
ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถ
มภ จงหวดปทมธาน
ชมชน
ชมชน
เขา
เขา
แก
แก
ชมชนเชยงทอ
ชมชนเชยงทอ
งใต
งใต
ชมชนเชยงทอ
ชมชนเชยงทอ
งเหนอ
งเหนอ
ชมชนระแ
ชมชนระแ
หง
หง
ชมชน
ชมชน
วดไผ
วดไผ
ลอม
ลอม
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
การเผยแพรองคค
วามร
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
6 1.Website งานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
6 2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
6 3.เขารวมการประชมวชาการและ
รวมจดนทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ
รงเรยน
และฐานทรพยากรทองถนระดบภมภาค
6.4 การเผยแพรองคความร
Layer6 Website หองสวนพฤกษศาสต
รโรงเรยน การประชมวชาการระดบ
ภมภาค
6.5 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน
เปนแหลงเรยนร
การใชสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรยนเปนแ
หลงเรยนร
7 1.SPSS-DSA Model
7 2.โครงงานเรอง ผลของสารสกดฯ ตอการเจรญของแบคท
เรย Escherichia coli
7 3.โครงงานเรองเจลลางมอจากสารสกดหยาบ เมลดตอยต
งไทย (J.B. Imlay)
7.4 ภาพผลงานและผลตภณฑตาง ๆ ของนกเรยน
Layer7 SPSS-DSA TAKS Model สบและเจลลางมอสกดจา
กเมลดตอยตงไทย
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
เอกสาร SPSS-DSA
Model
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
7 1.SPSS-DSA Model
7 2.โครงงานเรอง ผลของสารสกดฯ ตอการเจรญของแบคท
เรย Escherichia coli
7 3.โครงงานเรองเจลลางมอจากสารสกดหยาบ เมลดตอยต
งไทย (J.B. Imlay)
7.4 ภาพผลงานและผลตภณฑตาง ๆ ของนกเรยน
Layer7 SPSS-DSA TAKS Model สบและเจลลางมอสกดจา
กเมลดตอยตงไทย
เอกสารโครงงาน
เอกสารโครงงาน
เรอง
เรอง
ลของสารสกดหยาบจาก
ลของสารสกดหยาบจาก
ตอ
ตอ
ยตงไทย
ยตงไทย
สะระแหน
สะระแหน
และขม
และขม
นชนในตวทำละลายนำ
นชนในตวทำละลายนำ
กลน
กลน
เอทานอล
เอทานอล
และ
และ
เฮ
เฮ
กเซน
กเซน
ตอ
ตอ
การเจรญของแบคทเรย
การเจรญของแบคทเรย
Escherichia
Escherichia
coli
coli
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
7 1.SPSS-DSA Model
7 2.โครงงานเรอง ผลของสารสกดฯ ตอการเจรญของแบคท
เรย Escherichia coli
7 3.โครงงานเรองเจลลางมอจากสารสกดหยาบ เมลดตอยต
งไทย (J.B. Imlay)
7.4 ภาพผลงานและผลตภณฑตาง ๆ ของนกเรยน
Layer7 SPSS-DSA TAKS Model สบและเจลลางมอสกดจา
กเมลดตอยตงไทย
เอกสาร
เอกสาร
โครงงาน
โครงงาน
เรอง
เรอง
เจ
เจ
ลลางมอจากสารสกด
ลลางมอจากสารสกด
หยาบ
หยาบ
เมลด
เมลด
ตอย
ตอย
ตง
ตง
ไทย
ไทย
(
(
J.B. Imlay)
J.B. Imlay)
1. กายภาพ
2. เชอมโย
3. เครอขา
4. การขนส
5. การควบ
คม
6. การนำเส
นอ
7. การประ
ยกต
หนาแรก
OSI
Model
7 1.SPSS-DSA Model
7 2.โครงงานเรอง ผลของสารสกดฯ ตอการเจรญของแบคท
เรย Escherichia coli
7 3.โครงงานเรองเจลลางมอจากสารสกดหยาบ เมลดตอยต
งไทย (J.B. Imlay)
7.4 ภาพผลงานและผลตภณฑตาง ๆ ของนกเรยน
Layer7 SPSS-DSA TAKS Model สบและเจลลางมอสกดจา
กเมลดตอยตงไทย
ภาพ
ภาพ
ผลงา
ผลงา
นและ
นและ
ผลตภณ
ผลตภณ
ฑตาง
ฑตาง
ของนกเรยน
ของนกเรยน
(โปรดคลกเลอกเมนดานขวามอ)
ฐานขอมลดจทล งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน โร
งเรยนตากพทยาคม